Mini concert & FREE YOUR AUTHENTIC VOICE: MUSICAL VOCAL BREATH EXPERIENCE with AVI ADIR

**** for English, scroll down *****

Helaas is het concert geannuleerd vanwege onvoldoende aanmeldingen.

Hiervoor in de plaats is er een combinatie mini concert & workshop Free your Authentic Voice op woensdagmiddag 14 september van 13 – 17 uur.

Praktisch:
Tijd: van 13 – 17 uur | Inloop vanaf 12.30 uur
13.00 uur Miniconcert gevolgd door de workshop, halverwege een pauze van ca. 15 minuten.
Draag soepele kleding en neem een flesje water mee
Entree € 40,- inclusief thee en versnaperingen -> aanmelden klik hier 
Voor lagere inkomens (stadjerspas)  zijn er 2 tickets beschikbaar voor € 30,-
Dan graag een mailtje sturen naar dvonhebel@edanz.nl

Er zijn veel manieren en methoden die ons kunnen helpen om in contact te komen met onze creatieve aard en met ons thuisgevoel.
Stem en dans zijn onze primaire expressieve instrumenten. Het vocaliseren van klanken en melodieën is een diepe ziel en lichaamservaring. Wanneer we zingen, oefenen we op natuurlijke wijze adembeheersing, waardoor een genezend ademhalingspatroon ontstaat dat van binnen ontstaat. Het gebruik van onze authentieke stem tijdens het zingen is een andere manier om af te stemmen op ons ware zelf. Onze stem drukt een zeer diepe trilling in ons uit, en door naar onze stem te luisteren terwijl we zingen, kunnen we onze staat van zijn op verschillende niveaus herkennen. Free your Authentic Voice biedt verschillende manieren en technieken van ademen om de ervaring van onze ware aard te versterken. Het kan ons helpen onze stem te openen, er kracht in te brengen en het te gebruiken voor hartopening, genezing en voor de vreugde van een spirituele muzikale reis. Het is een heel diep proces, waarin ik verschillende manieren zal delen om een ​​muzikale ruimte te creëren voor zang en voor muzikale improvisatie (het componeren van muziek terwijl je tegelijkertijd zingt of een instrument bespeelt). We zullen ons concentreren op de levensenergie van het lichaam door middel van natuurlijk ademwerk, stem en tonaliteit. Dit is een workshop voor alle niveaus. Ervaring met zingen of het bespelen van een instrument is niet vereist.

Informatie over Avi Adir: Having seen and traveled the world Avi Adir has been inspired by its vibration. Loosened from identification to any nation or country, his music arises from the core, an ancient Sufi spiritual blend into a divine connection with a deep emotional expression. His forte is to create a genuine experience sharing a fusion of composition and improvisation at the same time.
Avi Adir’s majestic usage of authentic voice emphasizes his sensitive assembly. He carries the listener into a celestial realm. Connecting middle-east acoustics far over to the classical east and ancient western roots onwards to the pure channel of existence. A magnificent free-flow sound garden to touch and inspire the audience in their own creativity and musicality builds up as the multi-instrumentalist shares the natural love to sing and dance.

Spotify:
https://cutt.ly/YLl7yN8

Bandcamp:
https://aviadir.bandcamp.com/

***********************************************************************************************************************************

Unfortunately, the concert has been canceled due to insufficient registrations.

Instead there is a combination mini concert & workshop Free your Authentic Voice on Wednesday afternoon 14 September from 1 – 5 pm.

There are many ways and methods that can help us to get in touch with our creative nature and with our feeling of coming home.
Voice and dance are our primary expressive tools. Vocalizing sounds and melodies is a deep soul and body experience. When we sing we naturally practice breath control, creating a healing breathing pattern to arise inside. Using our authentic voice while singing is another way to tune in to our true-self. Our voice expresses a very deep vibration within us, and listening to our voice while singing allows us to recognize our state of being on several different levels.
Free your Authentic Voice offers different ways and techniques of breathing to strengthen the experience of our true nature. It can help us to open our voice, bring power into it and use it for heart opening, healing and for the joy of a spiritual musical journey.
It is a very deep process of opening up, in which I will share different ways to create a musical space for singing and for musical improvisation (the composition of music while simultaneously singing or playing an instrument). We will focus on body life energy through natural breath work, voice and tonality.
This is an open level workshop. Experience with singing or playing an instrument is not required.

Practical:
Walk-in from 12.30
First a Miniconcert followed by the Workshop from 1 pm – 5.30 pm – break of about 15 minutes
Wear flexible clothes and bring a bottle of water
Entrance € 40,- including tea and refreshments -> register click here
For lower incomes (stadjerspas member) there are 2 tickets available for € 30,-
In that case mail to dvonhebel@edanz.nl

About Avi Adir:
Having seen and traveled the world Avi Adir has been inspired by its vibration. Loosened from identification to any nation or country, his music arises from the core, an ancient Sufi spiritual blend into a divine connection with a deep emotional expression. His forte is to create a genuine experience sharing a fusion of composition and improvisation at the same time.
Avi Adir’s majestic usage of authentic voice emphasizes his sensitive assembly. He carries the listener into a celestial realm. Connecting middle-east acoustics far over to the classical east and ancient western roots onwards to the pure channel of existence. A magnificent free-flow sound garden to touch and inspire the audience in their own creativity and musicality builds up as the multi-instrumentalist shares the natural love to sing and dance.

 

Datum

14-09-2022
Verlopen!

Tijd

13:00 - 17:00
Categorie